Pogoji uporabe in pravno obvestilo

Pogoji uporabe

Splošno

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnih naslovih www.generali.si in www.g24.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu navedene pogoje uporabe in da se z njimi strinja. Priporočljivo je, da uporabnik zaradi morebitnih sprememb in dopolnitev tega pravnega obvestila ob vsakem obisku spletnega mesta pozorno prebere in znova pregleda veljavno pravno obvestilo, saj ga obvezuje.

Namen spletnega mesta je predstaviti splošne informacije o GENERALI d.d., njegovi ponudbi ter poslovanju. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to za posamezen primer izrecno navedeno.

Omejitev odgovornosti

GENERALI d.d. si bo prizadeval, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni ter delovanje spletnega mesta nemoteno, vendar v primeru morebitnih tipografskih napak, zamud ter pomanjkljivosti pri vnašanju podatkov kakor tudi zaradi uporabe, nemožnosti uporabe ali motenega delovanja spletnega mesta ni odgovoren za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo ali izgubljeni dobiček, ki bi lahko s tem nastala uporabniku.

GENERALI d.d. ima pravico, da vsebino spletnega mesta kadarkoli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati takoj, ko so objavljene, razen če objavljena vsebina ne določa drugače.

Spletno mesto lahko vsebuje tudi informacije o tretjih osebah. Kjer je to v smislu dodatne priložnosti za uporabnike spletnega mesta smiselno, so hipertekstualne povezave do spletnih strani tretjih oseb ustrezno označene. GENERALI d.d. ne pozna vsebine informacij, vsebovanih na spletnih straneh tretjih oseb, zato je pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani njegova odgovornost za vse primere izključena.

Avtorske in sorodne pravice ter pravice intelektualne lastnine

Spletno mesto in spletna domena generali.si sta izključna last GENERALI d.d.

GENERALI d.d. je imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, grafični elementi, ilustracije, načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi), objavljenimi na spletnem mestu. Vsebine iz prejšnjega stavka lahko, kjer je to omogočeno, uporabnik prenese s spletnega mesta v nekomercialne namene, pri čemer ne sme spreminjati obvestil in označb avtorskih in sorodnih pravic, pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic. Dovoljen je prenos in tiskanje vsebin s spletnega mesta z namenom ogledovanja in branja v nekomercialne namene. Brez vednosti in predhodnega pisnega dovoljenja GENERALI d.d. je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje vsebin iz prejšnjega stavka v komercialne namene. Po pridobitvi predhodnega dovoljenja mora biti vsaka reprodukcija oziroma dokument s celotnim ali delom vsebine s spletnega mesta vedno opremljen z oznako "© [leto] GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana. Vse pravice pridržane.".

Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem mestu, kot tudi vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnega mesta do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema GENERALI d.d.

Znamke, logotipi in druge oznake (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last GENERALI d.d. ali tretjih oseb. Prepovedana je uporaba kateregakoli od teh zaščitnih znakov za katerikoli namen brez predhodnega pisnega dovoljenja GENERALI d.d. ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov. GENERALI d.d. je imetnik oziroma soimetnik blagovnih oziroma storitvenih znamk G24, G24.si, HALO POLICA, GENERALI Club Več kot samo zavarovanje., FLEGMA in BALDUR4, ki so varovane po zakonu, ki ureja intelektualno lastnino, in mednarodnih aktih ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Varstvo osebnih podatkov in zaščita zasebnosti

Pri nekaterih razdelkih spletnega mesta ali aplikacije se lahko zgodi, da uporabnik zaradi korespondence, registracije, pogajanj pred sklenitvijo, sklenitve pogodbe ali sodelovanja v spletnih raziskavah prek spletnega mesta ali aplikacije prostovoljno posreduje svoje osebne podatke. Izključna odgovornost za pravilnost in verodostojnost posredovanih osebnih podatkov je na strani uporabnika. GENERALI d.d. se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom, ki ureja zavarovalništvo, ter drugo relevantno področno zakonodajo. Z namenom izračunavanja statistike obiskanosti spletnega mesta in aplikacije in odpravljanja morebitnih težav s strežnikom, lahko spletno mesto beleži osnovne podatke o dostopih do spletnih vsebin, med drugim tudi IP naslov računalnika, s katerega se dostopa do spletnega mesta ter podatke, ki jih samodejno pošlje spletni brskalnik, in sicer na način, da spletno mesto v spletni brskalnik odloži piškotek. Uporabnik s sprejemom teh pogojev potrjuje seznanjenost z možnostjo, da lahko piškotke sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar uporabnik lahko spremeni v nastavitvah tako, da spletni brskalnik piškotke zavrne ali generira opozorilo, preden se piškotek shrani.  GENERALI d.d. se zavezuje, da bo zagotovil vse razumne ukrepe za zagotavljanje zasebnosti in anonimnosti uporabnikov. Zavarovalnica ima sprejeto Politiko piškotkov (link do politike), kjer se lahko dodatno informirate o uporabi piškotkov. Zavarovalnica ima sprejeto tudi Politiko zasebnosti (link do politike), kjer na razumljiv in pregleden način pojasnjujemo, katere osebne podatke obdelujemo, kako jih uporabljamo in tudi za katere namene.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta www.generali.si onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega zavarovalnica ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.

Pravno obvestilo

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: GENERALI d.d.), Kržičeva ulica 3, Ljubljana, matična številka: 5186684, davčna številka: 88725324, ID za DDV: SI88725324, je zavarovalna delniška družba z glavno dejavnostjo po klasifikaciji SKD 65.110, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna številka 1/9815/00, in ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov št. 30200-2298/0322DP.

Informacija o notranjem pritožbenem postopku

V GENERALI d.d. si prizadevamo za zadovoljstvo strank, utrditev njihovega zaupanja ter nenehno izboljševanje kakovosti zavarovalnih storitev. Vseeno pa se lahko zgodi, da je naše ravnanje drugačno od vaših pričakovanj. Zoper odločitev in postopke zavarovalnice lahko kot stranka (zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec iz zavarovanja, sklenjenega z GENERALI d.d.) na nas naslovite pritožbo, ki jo bomo obravnavali v notranjem postopku reševanja pritožb (Pravilnik o pritožbenem postopku).

Informacija o zunanjem izvensodnem reševanju sporov

Za reševanje sporne zadeve se lahko kot stranka v primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v notranjem pritožbenem postopku zavarovalnice ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu obrnete na:
- Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana,
- Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga GENERALI d.d. priznava tudi kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov po postopku in na način, ki ga določa Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih (kontaktni podatki v zadevah potrošniških sporov: e-naslov irps@zav-zdruzenje.si, telefonska številka 00386 1 3009381, spletna stran www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).

Informacija o spletnem reševanju potrošniških sporov, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, sklenjenih prek spleta

V primeru, da je bila zavarovalna pogodba, iz katere izvira spor, sklenjena prek spleta, je za reševanje tovrstnega potrošniškega spora na voljo tudi evropska platforma, dosegljiva na naslovu ec.europa.eu/odr.

Veljavno pravo in sodno reševanje sporov

Za uporabo spletnega mesta in za tolmačenje tega pravnega obvestila velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo spletnega mesta ali ki bi bili z njegovo uporabo kakorkoli povezani, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

Za zavarovalno pogodbo in njeno tolmačenje ob odsotnosti drugačnega dogovora pogodbenih strank velja pravo Republike Slovenije pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Poslovna etika

Vodilna načela in etične norme po posameznih področjih poslovanja GENERALI d.d. so urejeni v Evropski socialni listini Skupine Generali in Kodeksu ravnanja Skupine Generali.

Nadzor

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.